ارسال

سرمایه‌هایی که در دست بنیادهای مذهبی و... انباشته شده‌اند باید به افزایش دستمزدها و... اختصاص یابند!


بهرام رحمانی

2018-02-09| ۱۳۹۶-۱۱-۲۰

آخرین مطالب