ارسال

کارگران کشت و صنعت مهاباد را دریابیم !


اردشیر نصراله بیگی

2017/01/11 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۲

حدود بیش از چهار هفته از اعتراض و تحصن کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد میگذرد . این حرکت از تاریخ دوازدهم آذر ماه ١٣٩٥ خورشیدی آغاز شده و در محوطه مجتمع اقدام به برپائی چادر کرده و اعتصاب کرده اند.

این کارگران برای رسیدن به خواستهایشان از جمله شانزده ماه حقوق و دستمزد معوقه و سنوات کاری و در ضمن حق بیمه شان در اینمدت دست به این حرکت جسورانه و مبارزاتی زده اند.

همانگونه که در جریان هستید با سرد شدن هوا و سرمای شدتد آتش روشن میکنند و در گروههای ٢٠تا ٣٠ نفره اعتصاب را به پیش میبرند. لازم به ذکر است که این مجتمع متشکل از چهار شرکت کشت و صنعت ، سرد خانه زمزم ، هما مرغ مهاباد و مجتمع دامداری و صنعتی ست که در سالهای ١٣٥٠ خورشیدی تاسیس شده و در آغاز حدود ٧٠٠ تا ٨٠٠ نفر کارگر در آن مشغول بکار بودند. پس از اینکهبه بخش خصوصی واگذار شد ،نیروی کار را بسیار تقلیل داده تا جائیکه این اواخر حدود یکصد نفر آنهم در دو بخش از چهار شرکت که فعالیت میکرد مشغول بکارند .

کار فرمایان و دست اندر کاران جدا از اینکه مرتب از حقوق و مزایای کارگران به هر بهانه ای کاسته ، با بیکار سازیهای گسترده تر فقر و فلاکت روز افزونی را به کارگران مجتمع تحمیل کرده برای کسب سود بیشتر برای جیب صاحبان قدرت و دست اندرکاران سرمایه که حاصلش همین مبارزات پیش روست .

به گزارشات اعلام شده در مجموع بیش از پانصد میلیارد تومان مزایای مزدی و سنوات کاریو دستمزد و بیمه کارگران پرداخت نشده و حتی با مشکل تمدید دفترچه بیمه شان روبرو هستند .

کارفرمایان بکمک نیروهای نظامی و امنیتی و سرکوب رژیم توانسته اند این شرایط سخت و غیر انسانی را بر کارگران و خانواده هایشان تحمیل کنند.

پس از بارها اعتراض و نارضایتی از جانب کارگران سرانجام به این حرکت اعتراضی رسیدند. سکوت و به اعتنائی دست اندر کاران به خواستهای کارگران تحمل کارگران را به سر رساند و با یکپارچگی بمیدان آمدند تا به این بی حقوقی و ستم پایان دهند و مصممانه در میدانند تا رسیدن به خواستهای برحق و واقعی شان .

در ان کار زار مبارزاتی نباید کارگران مهاباد تنها بمانند، با حمایت و پشتیبانی و دخالت خانواده های کارگران و به میدان امدنشان، تا حمایت مردم آزاده مهاباد و کارگران در شهرها ی کردستان و بویژه در سطح ایران میتواند راه موفقیت رسیدن به حقشان متحقق گردد. باید در این راستا هرچه بیشتر کارفرمایان را تحت فشار قرار داده تا به خواستهای کارگران کشت و صنعت تن در دهند . اگر این اعتصاب بتواند با متکی شدن به مجمع عمومی کارگران متکی شود و گزارش و گزارشدهی منظم از تماسها و حمایت ها ی عمومی را در دستور کارش بگذارد و فعلان کارگری چه در داخل و چه در خارج کشور صدای اعتراضشان باشند ،طبعا پیروزی شان نزدیک و حتمی خواهد شد. تجربه همبستگی کارگری و اتحاد و یکپارچگی رمز پیروزی هر مبارزه ایست .باید به بی توجهی مسئولان و دست اندر کار مجتمع با مبارزه و افشاگری و خبر رسانی گسترده تر پایان داد .مصمم و استوار به پیش روند و از جلب حمایتهای عمومی غافل نشوند تا به مقصود نهائی میرسند.


زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران !
پیروز باد مبارزات کارگران کشت و صنعت مهاباد در مبارزه شان!
ژانویه ٢٠١٧ میلادی

آخرین مطالب