ارسال

به استقبال روز کومه له


اردشیر نصرالە بیگی

2017/01/11 | ۱۳۹۵-۱۰-۲۲

گرامیداشت روز کومه له همانطورکه بارها صحبت شده وبدرست بر آن تاکید شده صرفا گرامیداشت یک سازمان و تشکیلات معین نیست، بلکه مروری بر یک روند و حرکت اجتماعی ، مبارزاتی در یک مقطع حساس سیاسی جامعه ایران وکردستان است. حرکتی که از سالهای ٤٧ و ٤٨ خورشیدی از یک محفل روشنفکری از انسانهائی فکورو انقلابی در مرزبندی با حرکت قوی آن سالها یعنی جریان چریکی و مبارزاتی آزادیخواهانه که در کشورهای آمریکای لاتین خودی نشان داده بود وانعکاس آن در جوامع دیگر هرکدام بیک نسبت نبود. در حقیقت اینرا باید اذعان داشت که این بخودی خود ارادی نیست ودر اراده جمعی انسان انقلابی بی واسطه نیست، بلکه ضرورت و نیاز به اهداف و خواست طبقه کارگر آگاه بود که مطالبات وخواستهایش را درسیاستهای احزاب ملی و بورژوائی کرد متحقق ومیسر نمیدید، تشکیل کومه له در جامعه کردستان بعنوان ابزار مبارزاتی و سیاسی طبقاتی کارگران وستمدیدگان و استثمارشوندگان این حقیقت ساده وآشکار بود وعلیرغم هر کم و کاستی و یا انتقادی که به این جریان وروند وارد باشد و درکش از کمونیزم چه بوده باشد، این روند وجریان خود را کمونیست دانسته و در راستای اهداف رادیکال وسوسیالیستی هر چه جلو رفته شفافتر و پیوند خود را با ستمدیدگان و توده های زحمتکش و کارگران بلحاظ سیاسی و اجتماعی و طبقاتی بیشتر نموده که این جریان رادیکال سوسیالیست به جریانی مورد اعتماد کارگر وزحمتکش و اعتقاد به هم سرنوشتی کارگر کردستان با طبقه کارگر ایران برای رهائی یکباره و بیش از سه دهه فعالیت انقلابی در جنبش انقلابی کردستان و حتی در تشکیل حزب کمونیست ایران، این روند و پروسه ای بوده که کومه له با جهتگیری طبقاتی و رادیکال سوسیالیستی نشان داده با این برنامه و سیاست روشن و شفاف کارگری سوسالیستی، با دفاع از منافع کارگران ومحرومان جامعه ، با دفاع از برابری زنان ومردان ، دفاع از مبارزات برحق دانشجویان و جوانان ، مبارزات معلمان واقشار پائین جامعه و شرکت فعال ودفاع از جنبش انقلابی کردستان و این عرصه مبارزاتی اینها کارنامه پر افتخارجریانی ست که به کومه له شناخته شده ودر دل میلیونها انسان آزاده و برابری طلب وکارگر و زحمتکش جای اعتماد است. بیدلیل نیست که امروز هر کارگر مبارزی که در صف مبارزه برای خواستهای برحقش بمبارزه برمیخیزد به کومه له نسبت داده میشود ویا زن مبارزی در میدان مبارزه با آپارتاید جنسی مهر کومه له میخورد ، …..

این روند مبارزه طبقاتی در عمق جامعه جای گرفته وکومه له نیز با روند روبه رشد و رادیکال سوسیالیست خود را وفق و در این راستا گام بر میدارد . روز کومه له و یا اعلام موجودیت این تشکیلات مختص به جمعی که با این جریان فعالیت نموده اند صرفا نیست بلکه حرکتی اجتماعی و جدی و پیشرو است که یک وجه آن با تشکیلات تداعی میشود و وجوه دیگرش در جامعه و مبارزات کارگران و زحمتکشان ، زنان مبارز و دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و مبارزه مردم کردستان برای رسیدن به خواستهای بر حقشان عیان وآشکار است . در اینجا یادآوری اعلام موجودیت کومه له در ٢٦ بهمن ٥٧ خورشیدی در بحبوحه قیام مردمی و شرکت فعالانه فعالین این جریان و در این رهگذر جانباختن رفیق محمد حسین کریمی از بنیانگذاران کومه له در پیشاپیش مبارزات مردم مبارز شهر سقز نیز بجا ولازم است بدان اشاره گردد . در پیشبرد این سیاستها هزاران عاشق آزادی و برابری انسانها در سنگرهای گوناگون مبارزاتی جان خود را فدا نموده که دراین فرصت در برابر عزم و اراده راسخشان سر تعظیم فرود میاورم و به خانواده هایشان درود میفرستم . روزکومه له بر کارگران وزحمتکشان ، بر دوستداران جنبش انقلابی کردستان ، بر خانواده جانباختگان و بر همه اعضا وپیشمرگان و هواداران کومه له مبارک باد .


بر افراشته باد پرچم سرخ کومه له !
زنده باد سوسیالیسم !

آخرین مطالب