ارسال

برگزاری تظاهرات علیه جی بیست در هامبورگ


2017-04-20 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۱

به گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در هامبورگ، تظاهراتی به دعوت دانشجویان چپ دانشگاه هامبورگ و با شرکت جریانات مختلف چپ و مترقی این شهر و اشخاصی از کشورهای دیگر همچون سودان علیه گروه "جی بیست" برگزار گردید.
در این تظاهرات نمانیده سودانی پناهجویان که از اعضاء حزب کمونیست سودان نیز هست با سخنانی در مورد کارکرد سرمایه داری تا اکنون، استعمار و نقش تاریخی و پس راندن پناهندگان، صحبتهایی را ایراد نمود. همچنین شماری از رفقای حزب کمونیست ایران به نمانیدنگی از حزب دراین تظاهرات شرکت کردند. در ادامه رفیق نصرت تیمور زاده به عنوان نماینده حزب به ایراد سخنانی در خصوص اینکه گردهمایی جی بیست در شرایطی صورت می گیرد که آشفتگی و آنارشی در جای جای جهان ناشی از کارکرد سیستم سرمایه داری است و سیستم سرمایه داری حال حاضر با شرایطی روبه رو است که قدرت و خاصیت خود را نسبت به سابق از دست داده و آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور امپریالیستی در راس این هرم قرار دراد، پرداخت. این تظاهرات با حضور پلیس و وجود فضای امنیتی در چندین خیابان هامبورگ ادامه داشت که در نهایت با راهپیمایی تا جلوی دانشگاه هامبورگ به پایان رسید.

آخرین خبرهای جهان