ارسال

اعتراض کارگران معدن طزره


2018-01-14| ۱۳۹۶-۱۰-۲۴

کارگران معدن زغال سنگ طزره از زیرمجموعه‌های معادن زغال سنگ البرز شرقی، در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه از حقوقشان از روز شنبه 23 دیماه دست به اعتراض زده اند.
بنابه گزارشات از صبح روز شنبه تاکنون حدود ۶۰۰ نفر از کارگران شیفت معدن زغال سنگ طزره دست به اعتراض و تحصن زده اند. کارگران می گویند، کارفرما به صورت دائم وعده پرداخت مطالبات معوقه را می‌دهد، اما در عمل هیچ خبری از پرداخت دستمزد‌ها نیست.

آخرین خبرهای ایران