ارسال

اعتصاب کارگران معدن انگوران زنجان


2018-01-13| ۱۳۹۶-۱۰-۲۳

به گزارش منتشره، روز شنبه 23 دیماه، شماری از کارگران معدن انگوران زنجان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیدند.

برپایه این گزارش، کارگران معترض می گویند، علاوه بر دستمزدهای معوقه، نسبت به کمبود امنیت شغلی نیز اعتراض دارند. به گفته آنان، تاکنون چندین بار در مقابل دفتر مرکزی این معدن دست به تجمع زده اند ولی تاکنون موفق به دریافت مطالبات خود نشده اند.

آخرین خبرهای ایران