ارسال

اخراج دهها کارگر کارخانه دستمال کاغذی سبحان چرام


2017-08-12 | ۱۳۹۶-۰۵-۲۱

به گزارش منتشره، کارفرمای کارخانه دستمال کاغذی "سبحان چرام" در تهران به بهانه ورشکستگی دهها کارگر شاغل در این کارخانه را از کار اخراج نمود.
برپایه این گزارش در کارخانه دستمال کاغذی سبحان چرام 82 کارگر اشتغال داشتند که کارفرما به بهانه شرایط نامناسب اقتصادی 74 کارگر شاغل در این کارخانه را از کار بیکار نمود. به گفته کارگران علاوه بر این کارفرما دستمزد چندین ماه کارگران و حق بیمه آنان را نیز تاکنون پرداخت نکرده است.

آخرین خبرهای ایران