ارسال

اعتصاب‌ کارگران فاز ۱۳ عسلویه


2017-08-10 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۹

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" روز پنجشنبه 19 مرداد ماه کارگران فاز ۱۳ عسلویه در اعتراض به ماه‌ها عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب زدند.
فاز ۱۳ عسلویه در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات کارگری دیگری در مورد شرایط نامساعد کار و تعویق پرداخت دستمزدها بوده است. در پی ماه‌ها اعتراض ۴۰۰ کارگر در عسلویه نسبت به عدم پرداخت دستمزدها، شرکت "نیرو گستران کار پروژه" پیمانکار مربوطه، به جای پاسخ دادن به خواست کارگران در نهایت در اسفند سال ۹۵، ۶۰ تن از کارگران اعتصابی را اخراج کرد. کارگران نسبت به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان و همچنین عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اعترض داشتند. گفتنی است در جریان این اعتصاب کارگران دیگر بخشهای فاز 13 نیز در حمایت از معترضان به شمار اعتصابیون پیوسته‌اند.

آخرین خبرهای ایران