ارسال

درگیری ماموران شهرداری رژیم با دستفروش بابلی


2017-08-09 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۸

گزارشات از شهر بابل حاکی است که در جریان حمله ماموران شهرداری رژیم یه یک دستفروش، وسایل و بساط امرار معاش وی را نیز جمع آوری کردند.
در جریان یورش ماموران شهرداری رژیم، این دستفروش بیهوش و به بیمارستان منتقل شد. در سال‌های اخیر شهرداری و همچنین مأموران مترو و نیروی انتظامی رژیم در شهرهای مختلف به شکلی خشن با دستفروشی برخورد می‌کنند. ناتوانی دولت ها در ایجاد شغل و افزایش بیکاری در ایران، منجر به رشد پدیده دستفروشی شده است.

آخرین خبرهای ایران