ارسال

از سرگیری اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب اراک


2017-08-07 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۶

کارگران کارخانه "آذرآب" اراک در اعتراض به توخالی در آمدن وعده های کارفرما و مقامات استان مرکزی مبنی بر پرداخت مطالباتشان، مجددا اعتراضات خود را از سر گرفتند.
تجمعات این کارگران همچنین در اعتراض به تعلیق یکی از همکاران معترضشان از کار، مجددا از سر گرفته شد. کارگران کارخانه آذرآب اراک طی ماه های خرداد و تیر در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست به اعتصاب، راهپیمایی و تجمعات اعتراضی در محل کارشان، میدان مرکزی شهر و مقابل استانداری مرکزی زده و هربار بدنبال وعده و وعید کارفرما و مقامات استانداری رژیم بطور موقت به اعتراضشان خاتمه داده اند.

آخرین خبرهای ایران