ارسال

احضار چهل کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه توسط دادگستری شوش


2017-08-05 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۴

به دنبال آزادی کارگران بازداشتی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه طی چند روز گذشته، چهل کارگر دیگر توسط دادگستری رژیم در شوش احضار شدند.
پیش از این نیز دستکم ۱۵ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در جریان اعتصاب کارگران این واحد در روزهای گذشته بازداشت و سپس آزاد شده بودند. گزارشات حاکی است که اتهام کارگران احضار شده «تحریک کارگران به اعتصاب» بوده است و تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز در میان احضارشدگان هستند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه خود با محکوم کردن «تهدید و احضار» کارگران این شرکت و «هرگونه پرونده سازی» علیه آنان، خواستار لغو تمامی اتهام ها علیه کارگران از سوی نیروهای امنیتی و قوه قضائیه شد.

آخرین خبرهای ایران