ارسال

زنجیره انسانی حامیان محیط زیست در گناوه


2017-08-02 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۱

به گزارش منتشره، گروهی از دوستداران محیط زیست در گناوه در اعتراض به وضعیت نامناسب محل معدن زباله این شهر، زنجیره انسانی تشکیل دادند.
برپایه این گزارش شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی، به وضعیت نامطلوب زباله های تخلیه و رها شده در سایت پسماند گناوه واقع در منطقه گردشگری این شهرستان اعتراض کردند. آنان با حمل دست نوشته هایی با مضمون "گناه طبیعت چیست؟ و اینجا هوا به میل تو نفس می کشد" خواستار چاره اندیشی و تدبیر مسئولان برای بهبود وضعیت این نقطه خطرآفرین برای سلامت مردم و طبیعت شدند. به گفته معترضان، این وضعیت نابسامان، منشا پیامدهای بحرانی زیست محیطی از جمله سرایت شیرابه ها و پسماندها به زمین های پایین دست کشاورزی و ساحل، تهدید سلامت عمومی ناشی از آتش سوزیهای مکرر، انتقال بیماری و دهها عوارض خطرناک شده است.

آخرین خبرهای ایران