ارسال

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران پروژه قطار شهری اهواز


2017-08-01 | ۱۳۹۶-۰۵-۱۰

گزارشات از ادامه تجمعات اعتراضی کارگران پروژه قطار شهری اهواز حکایت دارند.
کارگران پیمانکاری پروژه قطار شهری اهواز طی چهار روز گذشته مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برپا کرده اند. تجمع کنندگان که به عنوان کارگر فنی در پروژه قطار شهری اهواز مشغول به کارند، بخشی از مطالبات مزدی یک سال گذشته خود را تاکنون دریافت نکرده اند. در همین حال، در هفته‌های گذشته حدود ۹۰ نفر از جمعیت ۴۴۰ نفری کارگران این مجموعه پس از خاتمه قرارداد کار، اخراج شده‌اند.

آخرین خبرهای ایران