ارسال

پیروزی بایکوت انتخابات در شهرهای کردستان


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

آخرین خبرهای رسیده تا ساعت 10 شب به وقت تهران حاکی است که اکثریت قاطع مردم کردستان در شهرهای مختلف به فراخوان بایکوت انتخابات، پاسخ مثبت داده اند.
نه تنها، دور و بر صندوق های رأی بلکه اکثر شهرها خلوت بوده اند و جز شمار کمی از مردم و نیز افراد و ابسته به رژیم، در این نمایش انتخاباتی شرکت نکرده اند.

آخرین خبرهای ایران