ارسال

بایکوت وسیع نمایش انتخاباتی رژیم در شهر بانه


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

در ادامه بایکوت وسیع نمایش های انتخاباتی رژیم در شهرهای کردستان، مردم شهر بانه نیز با نرفتن به پای صندوق های رای، این نمایش رژیم را با بی اعتنایی پاسخ دادند.
بنابه گزارشات، بایکوت انتخابات در شهر بانه امسال بسیار چشمگیر تر بود. بیشتر مردم شهر بانه ضمن عدم مشارکت در انتخابات نمایشی رژیم، به خارج از شهر رفته و در این روز جمعه به تفریح پرداختند. بسیاری از محل های اخذ رای از جمله "دبیرستان کوچک خانی جنگلی"، مسجد جامع، مدرسه فضیلتی و مدرسه امام خمینی گل شهر بانه بسیار خلوت بود.

آخرین خبرهای ایران