ارسال

مشارکت پایین مردم مازندران و گیلان در نمایش انتخاباتی رژیم


2017-05-19 | ۱۳۹۶-۰۲-۲۹

گزارشات رسیده از شهرهای مازندارن و گیلان نیز حاکی است که مردم این شهرها نیز اعتراض خود را با عدم مشارکت گسترده خود در نمایش انتخاباتی رژیم به نمایش گذاشتند.
بنابه گزارشات بیشتر محل های اخذ رای در شهرهای گیلان و مازندران خلوت بوده است که نشانگر مشارکت پایین مردم در این شهرها می باشد. گفته می شود که نمایش انتخاباتی رژیم امسال در بعد وسیعتری از طرف مردم بایکوت شد.

آخرین خبرهای ایران