ارسال

تجمع در اعتراض به تبدیل منابع طبیعی به میدان تیر در کرمان


2017-04-20 | ۱۳۹۶-۰۱-۳۱

به گزارش منشتره، روز پنجشنبه شماری ازمردم کرمان با تشکیل زنجیره انسانی اعتراض خود را نسبت به تبدیل منابع طبیعی به میدان تیر مراکز نظامی نشان دادند.
گفتنی است سپاه پاسداران رژیم قصد دارد بخشی از دشت ها و منابع طبیعی جیرفت در استان کرمان را به منظور استفاده به عنوان میدان تیر مراکز نظامی در اختیار گیرد. معترضان در این تجمع با تشکیل زنجیره انسانی در این محوطه مانع از این اقدام نیروهای سپا شدند.

آخرین خبرهای ایران