گزارشی از اکسیون اعتراضی در دفاع از زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند و زندانیان سیاسی در تورنتو!


2017-01-05 | ۱۳۹۵-۱۰-۱۶

بیش از دوماه است شماری از زندانیان سیاسی برای اعتراض به شرایط غیر انسانی در زندانهای جمهوری اسلامی  اقدام به اعتصاب غذا  نموده اند. جان این انسانها در خطر است و تلاش برای حفظ زندگی آنها و دفاع از همه زندانیان سیاسی  وظیفه همه انسانهای آزاده و مبارز است. در همین راستا تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کانادا اکسیون اعتراضی را فراخوان داد.روز شنبه ۷م نوامبر دهها نفر از فعالین سیاسی و احزاب و جریانات چپ و کمونیست در پلازی ایرانیان جمع شدند . شرکت کنندگان با حمل پلاکارد و بنار از زندانیان سیاسی و شعار و سخنرانی در افشای ماهیت جمهوری اسلامی  به وضعیت غیر انسانی زندانیان اعتراض کردند. رفقای تشکیلات حزب ضمن شرکت فعال در این اکسیون. به ایراد سخرانی پرداختند. آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی! سرنگون باد جمهوری اسلامی! تشکیلا خارج از کشور حزب کمونیست ایران_ واحد کانادا.۷ ژانویه ۲۰۱۷